ROZHOVOR S DALŠÍM POROTCEM, MLADOU STAR Z BULHARSKA

DALŠÍ Z POROTCŮ, KTERÝ PŘIJAL NAŠE POZVÁNÍ JE MLADÁ HVĚZDA A NĚKOLIKNÁSOBNÝ MISTR BULHARSKA, VIKTOR KAMENOV

Ahoj Viktore, můžeš nám říct něco o sobě?

Ahoj! Jmenuji se Viktor Kamenov, je mi 18 let a pocházím z Bulharska. Mezi mé největší úspěchy patří: 3x národní šampión Bulharska a více než 20 prvních míst na běžných soutěžích. V roce 2016 se mi podařilo umístit na 3. místě na světovém šampionátu v Moskvě. Street Workout je moje největší vášeň. Ve volném čase taky dělám videa a rýsuji budovy.

An interview with another judge, a young star from Bulgaria

The next one of judges, who accepted our invitation, is the young star and multiple master of Bulgaria, Viktor Kamenov.

Hi! I’m Viktor Kamenov, 18 years old and I come from Bulgaria. My biggest achievements are: 3x national champion of Bulgaria and more than 20 first places from ordinary competitions. In 2006 I managed to place myself on 3rd place at the world championship in Moscow.  Street Workout is my biggest passion. In my free time I like creating some videos and drawing buildings.

Jak ses dostal k workoutu?

Na konci roku 2012, když jsem poprvé viděl název „Street Workout“ na internetu. Získal jsem spoustu motivace od sportovců jako Denis Minin, Hannibal for King a YouTube kanálů jako AzatDSW. Začínal jsem se základními cviky a cvičil jsem hodně stojky na rukou. To mi hodně pomohlo si vybudovat základní sílu.

How did you get to the workout?

At the end of 2012, when I saw the title “Street Workout” on the internet for the first time. I got so much motivation from sportsmen such as Denis Minin, Hannibal for King and YouTube channels like AzatDSW. I started with basic exercises and practices mainly handstands. That helped me a lot to build essential strength.

Věnoval si se nějakému sportu předtím?

Ne, já jsem nedělal žádný sport před workoutem. Vlastně jsem hrál spoustu počítačových her a byl jsem blázen do Rubikovy kostky.

Did you do some sport before?

No, I didn’t. Actually, I played a lot of computer games and I was crazy about the Rubik’s cube.

Jaká je atmosféra při soutěžích v Bulharsku? Je spíše podporující nebo rivalská?

Je jednoznačně více podporující. Všichni soutěžící jsou v první řadě přátelé. Atmosféra při soutěžících je vždy velmi potěšující a povzbuzující s velkou dávkou aplausu.

How is the atmosphere at the competitions in Bulgaria? Is it rather supportive or rival?

It is definitely more supportive. All the competitors are primarily friends. The atmosphere is always so pleasing and stimulant with a great applause.

 Máte ve vaší zemi dostatek workoutových hřišť?

Před rokem 2015 se hřiště nacházela zřídka dokonce v Sofii, hlavním městě. Ale dnes je tomu jinak. Máme téměř všude nějaké konstrukce. To je perfektní, protože je díky tomu nyní mnohem více lidí kteří cvičí workout, než kdy předtím. Tento sport získává více a více na popularitě.

Do you have enough of outdoor parks in your country?

Before 2015 there were barely workout parks even in Sofia, the capital city.  But today it is different. We have almost everywhere some constructions. That’s perfect, because thanks to that there is many more people, who exercise workout, than ever before. This sport is getting more and more popular.

Jak obyčejně vypadá tvůj trénink? Preferuješ cvičení venku nebo v hale?

Já svůj trénink vždy začínám s trochou cvičení na flexibilitu a planchem. Potom začínám trénink mými freestyle kombinacemi na hrazdách, prostě protože jsou to pro mě ty nejtěžší prvky a já se na začátku tréninku cítím ještě čerstvý. Když skončím s trénováním kombinací, začínám svůj silový trénink, který zahrnuje planche, levery, hefesta, stojky a různé silové kombinace. Na konci svého tréninku dělám základní workoutové cviky a opět trochu cvičení na flexibilitu.

80 % mých tréninků je v tělocvičně. Zvykl jsem si na to prostředí a hrazdy, které tam jsou, mi naprosto vyhovují.

How does your ordinary training look like? Do you prefer exercising outside or in a hall?

I’m always starting with planches and some exercises for flexibility. Then I do some freestyle combinations on bars, simply because these are the hardest ones and I still feel fresh and strong at the beginning of my training. When I finish combinations, I start the strength training, which includes planches, levers, German muscle ups, handstands and some strength combinations. At the end of my training I usually do basic workout exercises and some flexibility exercises again.

80% of my trainings is inside. I got used to the surroundings and I like the bars that are there.

Na tvém profilu může člověk často vidět jak předvádíš planche. Proč ten cvik tak rád ukazuješ / cvičíš? Trénuješ taky gymnastiku?

Pro mě jsou variace planche nejkrasnější statické elementy. Oni mají také jedno velké plus a sice, že můžou být trénovány kdekoliv. Takže není potřeba žádná konstrukce, jedinou věc, kterou potřebuješ, je zem.
Nikdy jsem gymnastiku netrénoval, ale moc rád sleduji tento sport, obzvlášť cvičení na kruhách.

On your profile we can often see you showing planches. Why do you like to show this exercise so much? Do you train also a gymnastics?

For me the variations of a planche are the most beautiful static elements. It has also one great plus – it can be trained everywhere. So no construction is needed. The only thing needed is a floor.

I have never trained the gymnastics, but I like to watch this sport, especially trainings on rings.

Byl si už někdy v Česku? Co od tvého pobytu očekáváš?

Ano, byl jsem v České Republice kolem roku 2010. Praha a milí lidé mě naprosto uchvátili.
Je pro mě velká čest být porotcem na Street Hard Workout Battle. Mluvil jsem již s mnoho atlety z Česka. Bude to pro mě velké potěšení vidět je a případně předat své zkušenosti. Také mám radost ze skutečnosti, že budu hodnotit spolu s Vladimírem Sadkovem, světovým šampionem, skvělým atletem se spoustou zkušeností a dobrým člověkem, se kterým se vždy rád bavím.

Have you ever been in the Czech Republic? What do you expect from your stay there?

Yes, I’ve been there around the year 2010. Prague and kind people totally captured me. It is a big honour for me to be the judge at the Street Hard Workout Battle. I have already spoken with many of athletes from Czech Republic. I will be a great pleasure for me to see them and pass on my experiences eventually. I’m also happy about the fact that I will judge with Vladimir Sadkov, the world champion, great athlete with a bunch of experience and a good person I always enjoy having fun with.

Tvůj vzkaz účastníkům, kteří se na Street Hard Workout Battle 2017 připravují?

Já bych chtěl vzkázat jednu věc všem mladým street workouterům nejenom z Česka. Největší problém, který způsobuje zranění je přílišný spěch a snaha přejít okamžitě k náročným elementům. Pokud nemáte zvládnuté lehké elementy na dobré úrovni, tak nikam dál nepospíchejte. Máte na všechno čas. Nemůžete přejít rovnou z přítahů na hrazdě k maltese. Zde jsou kroky různé úrovně, které potřebují být dosaženy. Pokud trénujete tímto způsobem dosáhnete jakéhokoliv elementu, který chcete v dobré kvalitě a bez zranění.

Your message to participants, who are preparing for the battle?

I would like to send a word to all young street workouters not only from the Czech Republic. The biggest problem, that causes injuries is an excessive rush and a try to move to challenging elements. If you don’t have mastered easy elements on a good level, don’t hurry. You have time for it. You can’t move from pull ups to a maltese. There are steps of different levels, which need to be followed. If you train this way, you can reach any element you want, in good quality and without injuries.

Překlad @Eliška Brotánková